औरही नपा -४ मा बहु क्षेत्रिय पोशण कार्यक्रमको केही फोटाहरु .........