बशु क्षेत्रिय पोशन योजना अन्तगर्त बाल बिकास सहजकर्ताहरुलाई पोशन सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण कार्यकर्मको केहीफोटाहरु ..........