यस औरही नगरपालिकामा आयोजित सार्बजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको एक झलक .......